Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel
Provozovatelem je v souladu s ust. §6 zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů společnost Rinoparts s.r.o. , IČO 36392642, se sídlem Priemiselná 16, Žilina 010 01, Slovenská republika.

Jaké informace shromažďujeme
Shromažďujeme informace výlučně s jasně a jednoznačně vymezeným účelem. Tento účel je vždy v souladu s platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, kterými je Slovenská republika vázána a výhradně způsobem, který je v souladu s dobrými mravy. Shromažďujeme osobní údaje v rozsahu nezbytném pro splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je dodání objednaného zboží za dohodnutou kupní cenu v souladu s § 10 odst. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 CFU bez souhlasu dotčené osoby.
Ukládáme jméno a příjmení (název firmy) kupujícího (příp. Jméno a příjmení kontaktní osoby, která za právnickou osobu vystavila objednávku), fakturační, případně adresu dodání, telefon, e-mail kontaktní osoby kupujícího a identifikační údaje o právnické osobě.
Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpřístupněny nebo poskytnuty třetí osobě (např. Dopravci) za účelem splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy.
Jako prodávající poskytujeme osobní údaje o kupujících v rozsahu jméno a příjmení (obchodní jméno), adresa pro doručování, telefonní číslo a celkovou cenu objednávky třetí osobě, která zajišťuje doručení objednávky kupujícímu, tj za účelem splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy.
Během návštěvy naší stránky zaznamenáváme vaši IP adresu, kterou vám přidělil váš poskytovatel, a to jen na dobu nezbytně nutnou.

Vždy dbáme zejména o to, aby nedošlo k porušení základních práv a svobod a právním chráněných zájmů dotčených osob, zejména k porušení jejich práva na zachování lidské důstojnosti nebo k jiným neoprávněným zásahem do jejich práva na ochranu soukromí.

Na základě čeho shromažďujeme osobní údaje
Osobní údaje zpracováváme výlučně:
* Na základě přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie,
* Na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána,
* Na základě zákona o ochraně osobních údajů,
* Na základě zvláštního zákona,
* Na základě souhlasu dotčené osoby.
Pokud zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu, dbáme o to, aby byly osobní údaje zpracovávány výlučně v rozsahu a způsobem stanoveným v souhlasu a zároveň nabízíme možnost daný souhlas kdykoliv odvolat.

Jak používáme shromažďované informace
Pro účely:
* Evidence objednávek kupujícího,
* Uzavřených kupních smluv,
* Vystavení faktur a jiných daňových dokladů,
* Marketingových aktivit prodávajícího (zasílání obchodních sdělení o akcích, novinkách, slevách e-mailem), pokud s tím kupující vyjádřil souhlas při vystavování objednávky,
* Uplatnění slev pro kupující,
* Přepravy objednaného zboží kupujícímu na určené místo dodání,
* Řešení případných reklamací kupujícím,
* Úpravy naší nabídky podle poptávky,
* IP adresu dočasně a na nezbytnou dobu ukládáme a to zejména pro případ narušení bezpečnosti, identifikace zdrojů a předcházení jim, a pro případy zneužití přihlašovacích údajů zákazníka.

Osobní informace poskytujeme pověřeným zaměstnancem na základě našich pokynů a v souladu s našimi pravidly ochrany osobních údajů a dalšími vhodnými opatřeními týkajícími se důvěrnosti a zabezpečení.

Transparentnost a možnost volby
Nad informacemi, které shromažďujeme máte neustále kontrolu. Můžete například:
* Kontrolovat rozsah osobních údajů, které zpracováváme.
* Vyžádat ukončení zasílání informací o které nemáte zájem.
* Aktualizovat vaše osobní informace
* Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Pokud jsou tyto informace nesprávné, snažíme se vám nabídnout možnost jejich ihned aktualizovat nebo odstranit, kromě případů, kdy musíme tyto údaje z oprávněných obchodních nebo právních důvodů uchovávat.

Bezpečnost shromažďovaných informací
Intenzivně pracujeme na tom, abychom naši společnost ochránili před neoprávněným přístupem a neoprávněným pozměňováním, zpřístupněním nebo zničením informací, které uchováváme. V souvislosti s tím jsme přijali komplexní bezpečnostní opatření, která se neustále snažíme zkvalitňovat.
Důkladně kontrolujeme procesy shromažďování, ukládání a postupy zpracování informací včetně opatření fyzického zabezpečení.
Přístup k osobním informacím mají jen pověření zaměstnanci naší společnosti, kteří musí tyto informace znát, aby je mohli pro naši společnost zpracovávat, a kteří jsou smluvně vázáni přísnou povinností zachovávat důvěrnost a v případě porušení tohoto závazku může dojít k jejich potrestání a ukončení spolupráce.

Dohled nad dodržováním pravidel ochrany osobních údajů
Dodržování pravidel ochrany osobních údajů pravidelně kontrolujeme. Pokud dostaneme formální písemné upozornění, v rámci jeho řešení kontaktujeme osobu, která upozornění podala za účelem jeho podrobného šetření. Při řešení všech upozornění týkajících se osobních údajů, které nelze vyřešit přímo s dotčenými osobami, spolupracujeme s příslušnými regulačními orgány.
Dotyčná osoba má právo na základě písemné žádosti od provozovatele vyžadovat:
* Potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané,
* Ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu - identifikační údaje správce nebo zpracovatele, účel zpracování osobních údajů, seznam nebo rozsah osobních údajů a případné doplňující informace, které jsou potřebné pro dotčenou osobu na zaručení jejích práv,
* Ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje pro zpracování,
* Ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
* Opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
* Likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
* Likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,
* Blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby.
Dotyčná osoba má právo u provozovatele namítat na základě písemné žádosti vůči:
* Zpracovávání jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu a žádat jejich likvidaci,
* Využívání osobních údajů v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa pro účely přímého marketingu v poštovním styku
* Poskytování osobních údajů v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa pro účely přímého marketingu.

MÁTE DOTAZY?

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně našeho sortimentu, případně jste nenašli
součástku, kterou jste hledali, zavolejte nám: +421 41 5625153
nebo pište na info@rinoparts.sk

Zásady ochrany osobních údajů | Politika cookies